Soms is gemeentelijke grond niet nodig voor de gemeentelijke taak en kunt u de grond kopen of huren. U mag grond niet in gebruik nemen zonder een overeenkomst af te sluiten.

Wilt u grond kopen?

Als u grond wilt kopen, dan doet u een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. Bij uw verzoek voegt u ook een kaartje of luchtfoto waarop u aangeeft welke grond u wilt kopen en hoe groot het ongeveer is.

De gemeente stuurt u vervolgens een factuur voor de administratiekosten en neemt na ontvangst van uw betaling uw verzoek in behandeling. Voor koop zijn de administratiekosten €100. Als de gemeente aan uw verzoek wil voldoen, ontvangt u een overeenkomst om de transactie te regelen.

De koopprijs is afhankelijk van de grootte van het perceel en de gebruiksmogelijkheden (de bestemming). In sommige gevallen wordt de grond getaxeerd door een makelaar. De kosten van deze taxatie zijn voor rekening van de koper.

Koopovereenkomsten worden, na ondertekening van beide partijen, bij de notaris verder afgehandeld (juridische levering) waarna de koper de nieuwe eigenaar is.

Een koopovereenkomst wordt gesloten op basis van kosten koper; de koper betaalt zelf de kosten voor de notaris, het kadaster en eventuele andere bijkomende kosten. De beleidsnota snippergroen 2010 en de algemene verkoopbepalingen registergoederen zijn van toepassing.

Wilt u grond huren?

Als u grond wilt huren, dan doet u een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Bij uw verzoek voegt u een kaartje of luchtfoto waarop u aangeeft welke grond u wilt huren en hoe groot het ongeveer is.

De gemeente stuurt u vervolgens een factuur voor de administratiekosten en neemt na ontvangst van uw betaling uw verzoek in behandeling. Voor huur zijn de administratiekosten €50. Als de gemeente aan uw verzoek wil voldoen, ontvangt u een overeenkomst om de transactie te regelen. Huurovereenkomsten worden gesloten voor vijf jaar en worden jaarlijks gefactureerd door de gemeente.

De huurprijs bedraagt € 4,82 per vierkante meter per jaar voor snippergroen. Voor andere soorten grond, bijvoorbeeld een horecaterras of een weiland, gelden andere prijzen en moet soms een taxatie plaatsvinden op kosten van de huurder.

De huurnota 2017 en de algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing.

Wordt uw grond door de gemeente gebruikt?

Van oudsher zijn er situaties waarin de gemeente particuliere grond gebruikt voor openbare doeleinden, bijvoorbeeld als stoep of voor de plaatsing van een verkeerslicht. In de meeste gevallen is dat toegestaan op grond van de Wegenwet. Als dat niet zo is, gaat de gemeente met u als grondeigenaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

Vindt u dat de gemeente ongeoorloofd gebruik maakt van uw grond, dan kunt u dat schriftelijk aangeven bij het college van burgemeester en wethouders. Bij uw brief voegt u een kaartje of luchtfoto waarop u aangeeft welke grond in gebruik is. Als u nog andere relevante informatie heeft, kunt u die ook bijvoegen. De gemeente neemt uw brief in behandeling en laat u schriftelijk weten wat de uitkomst is. 

Kadastrale gegevens

De gemeente maakt gebruik van luchtfoto’s en kadastrale kaarten. Deze gegevens kunnen digitaal over elkaar weergegeven worden, waardoor de gemeente bij benadering kan zien waar een erfgrens ligt en voldoende nauwkeurige situatieschetsen kan opstellen als bijlage bij een overeenkomst.

Als u een kadastrale kaart of informatie over eigendomsgrenzen nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Kadaster. Voor de diensten van het Kadaster en de daaraan verbonden kosten, kijkt u op www.kadaster.nl.

Bent u het niet eens met de gemeente?

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente over grondzaken, bijvoorbeeld met de afwijzing van een verzoek om huur, dan kunt u geen bezwaar maken. De gemeente handelt als private grondeigenaar en mag in vrijheid afwegen en beslissen. De gemeente moet zich als overheidsorgaan natuurlijk wel houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en heeft daarom beleid vastgesteld.

Meer weten?

U kunt u op werkdagen contact opnemen met het  team Vastgoed via telefoonnummer 14035. U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders: 

Postbus 190 1230 AD Loosdrecht

U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.