Inwoners moeten goed en vriendelijk worden geholpen. Dat vindt de gemeente Wijdemeren belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft.

De klachtencoördinator is er voor klachten over de behandeling door, of gedragingen van, bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een klacht over de gemeente Wijdemeren? Bijvoorbeeld over hoe een medewerker u heeft behandeld? Dat is vervelend. Maar uw klacht kan fouten aan het licht brengen en tot een betere dienstverlening leiden. Melden heeft dus zeker zin. Een vlotte en zorgvuldige klachtenbehandeling kan bovendien bijdragen aan het herstel van uw geschonden vertrouwen in de overheid.

Eerst naar de klachtencoördinator

Heeft u een klacht, dan moet u eerst contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator probeert de klacht vlot en zorgvuldig op te (laten) lossen. Hiervoor heeft de coördinator de juiste informatie nodig. Over wie bent u ontevreden? Wat is er gebeurd? Draag zoveel mogelijk feiten aan. Wie heeft u al over de kwestie gesproken? Was er al schriftelijk contact? En heeft u zelf een idee hoe het probleem opgelost kan worden? De coördinator brengt u in contact met de verantwoordelijk leidinggevende of bestuurder. Die zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Zo’n gesprek lost vaak al een heleboel op.

Bent u aan het juiste adres?

In situaties waarin u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders, heeft u de mogelijkheid (gehad) om bezwaar in te dienen. Dat kan gaan over verleende vergunningen, verkeersbesluiten of een besluit over uw uitkering. Tegen die beslissingen kunt u bezwaar maken.

Bezwaar bij bezwaarschiftencommissie

Bent u het niet eens met de waarde die is vastgesteld voor uw woning (de WOZ-waarde), dan kunt u bezwaar maken tegen de opgelegde gemeentelijke belastingen. 

Bezwaar WOZ-waarde

Ook voor klachten over de openbare ruimte - zoals kapotte bestrating, straatlantarens of onveilige situaties - is de klachtenregeling niet bedoeld. Daarvoor kan iedereen terecht bij het Servicemeldpunt, telefoon 14 035 of op het online formuliermelding of klacht openbare ruimte. 

Online formulier melding openbare ruimte

Hoe meldt u een klacht?

U kunt de klachtencoördinator bellen met een klacht over bestuurders en of ambtenaren via telefoonnummer 14 035. Een brief schrijven kan ook: Gemeente Wijdemeren, t.a.v. de Klachtencoördinator, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Nationale Ombudsman

Bij sommige klachten lukt het niet om de klacht(en) in een gesprek op te lossen. Bent u van mening dat uw klacht niet of onvoldoende is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 33 55 555.