Gemeente Wijdemeren - Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

De gemeente Wijdemeren vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente worden behandeld.

De klachtencoördinator is er voor klachten over de behandeling door, of gedragingen van, bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een klacht? Dan kunt u dat melden aan de klachtencoördinator. De gemeente gebruikt een klacht om het werk in de toekomst misschien beter te kunnen doen. Het kan fouten aan het licht brengen en uiteindelijk leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Een vlotte en zorgvuldige klachtenbehandeling kan bovendien bijdragen aan het herstel van geschonden vertrouwen in de overheid.

Vlot en zorgvuldig

De klachtencoördinator probeert de klacht vlot en zorgvuldig op te (laten) lossen. Hiervoor heeft zij eerst de juiste informatie nodig. Over wie bent u ontevreden? Welke feiten zich hebben voorgedaan? Wie heeft u al over de situatie gesproken, of was er schriftelijk contact? En heeft u zelf een idee hoe de situatie opgelost kan worden. Eventueel stuurt de klachtencoördinator een klachtenformulier. Daarbij ontvangt u de folder "De Klachtenregeling", waarin staat hoe de gemeente met klachten omgaat. De coördinator brengt u tegelijkertijd in contact met de verantwoordelijk leidinggevende of bestuurder. Deze zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Zo’n gesprek lost vaak al een heleboel op.

Bent u aan het juiste adres?

De klachtencoördinator is er niet voor situaties waarbij mensen het niet eens zijn met een besluit van de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders. In deze situaties heeft u de gelegenheid (gehad) bezwaar in te dienen. Ook voor klachten over de openbare ruimte zoals kapotte bestrating, straatlantaarns of onveilige situaties is de klachtenregeling niet bedoeld. Hiervoor kan iedereen terecht bij het Servicemeldpunt, telefoon 14 035 of op het online formulier melding of klacht openbare ruimte.

Hoe klacht melden?

Voor een klacht over de behandeling door, of gedragingen van, bestuurders of ambtenaren kunt u de klachtencoördinator bellen. Telefoonnummer 14 035. U kunt ook het intakeformulier klacht downloaden. Een brief schrijven mag ook: Gemeente Wijdemeren, t.a.v. de Klachtencoördinator, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

De gemeentelijke ombudscommissie

Bij sommige klachten lukt het niet ze in een gesprek op te lossen. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de gemeentelijke ombudscommissie om uw klacht te onderzoeken. Deze externe commissie heeft twee externe leden, mevrouw mr. A. van Hespen en mevrouw drs. C.M. Prade. Deze doet dan een uitspraak over uw klacht. Van deze uitspraak ontvangt u een afschrift. U kunt uw verzoek toesturen aan:

Gemeentelijke Ombudscommissie Wijdemeren,
t.a.v. mevrouw mr. A. van Hespen en mevrouw drs. C.M. Prade,
p/a Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht.

Voor vragen over de gemeentelijke ombudscommissie kunt u terecht bij de klachtencoördinator.