Gemeente Wijdemeren - Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045

Het mobiliteitsplan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op de thema’s verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook staat in het mobiliteitsplan op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Het huidige beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-2020: Veilig, leefbaar en bereikbaar is toe aan herziening. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw plan, het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van het mobiliteitsplan.

Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 ter inzage (april 2022)

Het concept Mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig & Vooruit heeft van 4 april tot en met 15 mei 2022 ter inzage gelegen. In het Mobiliteitsplan wordt een (toekomst)beeld geschetst van de gewenste infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid, verkeersveiligheid, langzaam verkeer en leefbaarheid.

Inhoud Mobiliteitsplan

Het concept-mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig & Vooruit beschrijft de voorgestelde langetermijnvisie van de gemeente op de thema’s verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer: fietsers, voetgangers, bussen, auto’s en vrachtauto’s. Ook staat in het concept-mobiliteitsplan op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit  na vaststelling de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Inzage en zienswijzen

Het Mobiliteitsplan heeft van 4 april tot en met 15 mei 2022 ter inzage gelegen. Hieronder treft u het totale document. Daarnaast is het Mobiliteitsplan, op afspraak, in te zien in het gemeentehuis; Rading 1, Loosdrecht. Indienen van een zienswijze kan schriftelijk, t.a.v. team Mobiliteitsplan Wijdemeren, Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort of per e-mail naar BG9689@project.rhdhv.com onder vermelding van  Zienswijze Duurzaam, Veilig & Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045).

Mobiliteitsplan 2045 - Duurzaam, Veilig, Vooruit

Vervolgproces

Na de periode van ter inzagelegging worden de ingediende zienswijzen beantwoord in een reactienota. Als de zienswijzen daar aanleiding toe geven, wordt het rapport  Duurzaam, Veilig & Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045) daarop aangepast. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de zienswijzen en gevraagd het Mobiliteitsplan vast te stellen. Deze raadsbehandeling zal naar verwachting in september 2022 plaatsvinden.

Planning en proces (februari 2022)

Participatie Mobiliteitsplan Wijdemeren Deel A & B (februari 2022)

In november 2021 hebben alle inwoners van de gemeente de mogelijkheid gehad om hun reactie te geven op de voorgestelde maatregelen uit deel A en B van het Mobiliteitsplan. In totaal zijn er 363 reacties gegeven. De reacties zijn te bekijken via een online dashboard, waarbij de reacties kunnen worden gekozen per thema.

Alle reacties zijn bekeken. De resultaten zijn in februari 2022 besproken met de inwoners van de gemeente. Hierbij is uitgelegd welke reacties zijn gegeven en wat de inhoudelijke aanpassingen zijn in het Mobiliteitsplan Wijdemeren. De belangrijkste aanpassing is dat door de reacties van de bewoners het wensnetwerk voor de auto is aangepast. Er is gezocht naar mogelijkheden om uiteindelijk op meer wegen in Wijdemeren de snelheid te kunnen verlagen naar 30 km/u. De aanpassingen in deze regels hebben ook invloed op de wensen voor het openbaar vervoer.

Bekijk hier de presentatie die gebruikt is bij de bewonersavonden.

Wensbeelden per vervoerswijze vastgesteld (11 maart 2021)

Wijdemeren wil een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd. Op basis van deze door de gemeenteraad vastgestelde visie zijn voor alle vervoerswijzen (fiets, voetganger, openbaar vervoer, auto, vrachtverkeer en parkeren) wensbeelden opgesteld. In de wensbeelden is weergegeven welke routes voor elke vervoerswijze worden ingericht. In het rapport is beschreven welke kwaliteitseisen als uitgangspunt worden genomen voor de realisatie van deze routes. Voor de fietsroutes gaat het bijvoorbeeld om voldoende breedte en op de hoofdvoetgangersroutes gaat het onderhoudsniveau omhoog. Hiermee wordt het logischer om voor deze duurzame vervoerswijzen te kiezen. Voor het wensbeeld auto krijgt een aantal wegen in verband met leefbaarheid en veiligheid een lager snelheidsregime waarbij de weginrichting moet voldoen aan de richtlijnen van het CROW. Het vrachtverkeer wordt zo snel mogelijk naar de provinciale wegen geleid. Dit verhoogt de leefbaarheid en veiligheid op de wegen in Wijdemeren.

De wensbeelden zijn online tot in detail te bekijken: https://arcg.is/149T040. Op 11 maart is het raadsvoorstel m.b.t. deel B van Mobiliteitsplan aangenomen in gemeenteraad. Hier zijn de volgende besluiten genomen:

  1. het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel A vast te stellen;
  2. het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel B (80% versie) vast te stellen;
  3. het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel B (80% versie) als uitgangspunt te nemen voor opstellen van deel C;
  4. benodigde infrastructurele aanpassingen uit te voeren en de snelheidsverlagingen visueel terug te brengen naar 30 km/u, maar feitelijk te handhaven op 50 km/u;
  5. na eventuele aanpassingen als gevolg van de inspraak over het gehele Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 een definitief besluit te nemen.

Daarnaast heeft de wethouder toegezegd in deel C met de verschillende maatregelen de bewoners te laten participeren naast de mogelijkheid om in te spreken op het mobiliteitsplan. Over de manier waarop volgt op korte termijn meer informatie op deze projectpagina.

De concrete maatregelen en de prioritering van de maatregelen om deze wensbeelden te realiseren worden uitgewerkt in Deel C.

Bekijk hier het rapport mobiliteitsplan

Visie en doelstellingen vastgesteld (8 oktober 2020)

Om tot een goed plan te komen is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht en is er gekeken naar het geldende beleid, trends & ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

In samenspraak met een klankbordgroep is de volgende visie geformuleerd:

We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.

De visie is in drie thema's vertaald, namelijk:

  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
  • Het stimuleren van duurzame mobiliteit.
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn noodzakelijk.

Al deze informatie is verwerkt in een rapportage voor deel A: Visie en beleidsvorming. 

Donderdag 8 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel m.b.t. het mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045 aangenomen. De visie is vastgesteld en er is besloten dat het Concept-Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, deel A (80%-versie) als uitgangspunt gaat dienen voor de verdere uitwerking van deel B en C. Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de wensbeelden. In februari 2021 worden deze wensbeelden voorgelegd aan de gemeenteraad

In deel B wordt uitgewerkt hoe we de doelstellingen uit deel A willen bereiken. We werken uit hoe we willen dat het fietspadennet eruit gaat zien, welke wegen woonstraten zijn en welke primair voor verkeer zijn bedoeld, wat de belangrijkste looproutes zijn en hoe we willen dat het openbaar vervoer eruit ziet. De concrete maatregelen worden uitgewerkt in deel C. 

Online enquête knelpunten en wensen (maart 2020)

Begin vorig jaar hebben wij inwoners gevraagd om knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in Wijdemeren aan ons door te geven. Hier is massaal gebruik van gemaakt. We hebben ruim 1100 wensen, knelpunten en complimenten ontvangen. Deze reacties zijn geanalyseerd en gebundeld per thema te vinden op een dashboard. De meeste reacties gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid.