De gemeenteraad heeft het mobiliteitsplan ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’ aangenomen. Hierin staat de visie van de gemeente Wijdemeren op mobiliteit voor de komende 23 jaar.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van het mobiliteitsplan. U vindt hier onder andere een infographic die de belangrijkste thema’s en wensen uit ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’ laat zien. Onderaan deze pagina vindt u de documenten en links naar interactieve kaarten.

De infographic laat de belangrijkste thema’s en wensen uit ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’ zien. Dit zijn Veiligheid, Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Daarnaast zijn Toegankelijkheid en Leefbaarheid belangrijk. Zo wil Wijdemeren de komende 23 jaar bijvoorbeeld vooral inzetten voor langzaam verkeer: fietsers en voetgangers.

Wat dat betekent voor fietsers, voetgangers, autoverkeer en openbaar vervoer kunt u onderaan de infographic lezen. We willen bijvoorbeeld de snelheid van autoverkeer verlagen naar 30 kilometer per uur voor woonstraten en 50 kilometer per uur voor doorgaande wegen. Dit zal niet overal kunnen. De brandweer en de bus moeten nog wel op tijd kunnen komen.

Infographic mobiliteitsplan

De raad stemt in met 'Duurzaam, Veilig & Vooruit'

De gemeenteraad heeft op 22 september 2022 het mobiliteitsplan 'Duurzaam, Veilig & Vooruit' vastgesteld. Bij het raadsvoorstel hoort een reactienota zienswijzen. Hierin staat hoe we met de ingediende zienswijzen zijn omgegaan. Deze reactienota stuurden we aan iedereen die een zienswijze heeft ingediend.

Inhoud Mobiliteitsplan en zienswijzen

In Duurzaam, Veilig & Vooruit staat de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. We hebben aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, voor fietsers, voetgangers, bussen, auto’s en vrachtauto’s. In het mobiliteitsplan staat op hoofdlijnen welke maatregelen we hiervoor nodig vinden. Dit is de leidraad voor de investeringen die de gemeente de komende jaren gaat doen. Duurzaam, Veilig & Vooruit bestaat uit drie delen:

Deel A: Visie en beleidsvorming

We hebben de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht, een risicoanalyse uitgevoerd en gekeken naar bestaand beleid, trends & ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

In maart 2020 hebben wij inwoners gevraagd om knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in Wijdemeren aan ons door te geven. Hier is massaal gebruik van gemaakt. We hebben ruim 1100 wensen, knelpunten en complimenten ontvangen. Deze reacties zijn geanalyseerd en gebundeld per thema te vinden op een dashboard. De meeste reacties gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid.

De volgende visie is geformuleerd en door de gemeenteraad vastgesteld:

We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.

De visie is in drie thema's vertaald, namelijk:

  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
  • Het stimuleren van duurzame mobiliteit.
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn noodzakelijk.

Deel B: Wensbeelden en opzet Mobiliteitsplan

Op basis van bovenstaande visie hebben we voor alle vormen van vervoer (fiets, voetganger, openbaar vervoer, auto, vrachtverkeer en parkeren) wensbeelden opgesteld. In zo’n wensbeeld staat welke routes we voor elke vorm van vervoer willen inrichten. En welke kwaliteitseisen we als uitgangspunt nemen voor de realisatie van deze routes. Zo gaat het bij fietsroutes bijvoorbeeld om voldoende breedte. Op de hoofdroutes voor voetgangers gaat het onderhoudsniveau omhoog. Zo wordt het logischer om voor deze duurzame vervoerswijzen te kiezen. Voor het wensbeeld auto willen we op een aantal wegen de snelheid verlagen. De weginrichting moet dan voldoen aan de zogenaamde richtlijnen van het CROW: Duurzaam Veilig. We willen vrachtverkeer zo snel mogelijk naar de provinciale wegen leiden. Zo zorgen we voor meer leefbaarheid en veiligheid op de wegen in Wijdemeren.

Deel C: Maatregelen en afronding

Inwoners hebben kunnen reageren op deel B (wensbeelden en opzet mobiliteitsplan). Deze zogenaamde zienswijzen hebben we beantwoord in een reactienota. Ook is het rapport Duurzaam, Veilig & Vooruit op een aantal punten aangepast.

De zienswijzen gingen vooral over:

  • het vrachtwagenverbod op de Middenweg, het Noorder- en Zuidereinde
  • het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur

Openbaar vervoer-aanbieders (busmaatschappijen) en de brandweer hebben zorgen over een lagere snelheid. Bus en brandweer gaan dan langer over hun ritten doen. In het Mobiliteitsplan staat daarom dat de snelheid alleen omlaag gaat, als dat ook kan. Ook gaan we bij de snelheid remmende maatregelen kijken hoe we die zo vriendelijk mogelijk maken voor hulpdiensten en bussen, én effectief voor auto’s.

Vrachtverbod Middenweg

In het plan staat een vrachtwagenverbod op de Middenweg, tussen Nieuw Walden en de Herenweg. Sommige bedrijven hebben daar zorgen over. Bedrijven aan dit weggedeelte blijven vanaf de Middenweg bereikbaar voor vrachtverkeer. Het vrachtverbod blijft staan, omdat dit veiliger is en er dan minder overlast is op het Noordereinde. De Gele Brug in Ankeveen heeft een beperkte aslast. Dat betekent dat zwaar(der) vrachtverkeer niet over de brug kan. Ook is de draai bij de Klapbrug erg krap. Daarom bestaat het risico op onveilige situaties. We willen dat vrachtverkeer vanaf de Middenweg naar de Vreelandseweg rijdt, en andersom.

Noorder- en Zuidereinde

Inwoners hebben reacties ingestuurd over de hoeveelheid en de snelheid van het (vracht)verkeer op het Noorder- en Zuidereinde. Voor het Mobiliteitsplan hebben we analyses gemaakt over hoeveel verkeer over onze wegen rijdt en met welk doel. Daaruit blijkt dat het Noorder- en Zuidereinde een functie hebben als gebiedsontsluitingsweg. Dat betekent dat de snelheid op deze wegen niet verder omlaag gaat. Wel gaat de gemeente voor het Noordereinde op zoek naar een optimale inrichting voor fietsers, automobilisten, bewoners en natuur. Een goede inrichting van de weg verhoogt de verkeersveiligheid.

Fietspad Kerklaan en Middenweg

In het mobiliteitsplan staat dat Wijdemeren een haalbaarheidsonderzoek gaat doen naar een fietsverbinding tussen de Kerklaan en Middenweg. Bij dit onderzoek houden we natuurlijk rekening gehouden met de bestaande bebouwing. Ook moet duidelijk worden wat de impact van de fietsroute op het Natura 2000-gebied is. Daarna weten we of het mogelijk is om deze fietsverbinding aan te leggen.

De Kwakel

Inwoners hebben zorgen over de veiligheid op de Kwakel. Op deze weg wil de gemeente een officiële 30 kilometer-zone maken. Nu is er alleen een adviessnelheid van 30 kilometer per uur.

Proces

Het proces om tot dit mobiliteitsplan te komen is opgedeeld in drie delen:

Schema proces

Het voorstel is 22 september 2022 aangenomen door de raad.

Participatie 

Tot nu toe

Bij de start van het project (januari 2020) konden inwoners hun wensen en knelpunten over  verkeer op een online kaart invullen. Hier zijn 1.106 reacties ingevuld. Ook is elk deelproduct besproken met de klankbordgroep, waarin diverse belanghebbendenorganisaties vertegenwoordigd waren. In november 2021 was er een uitgebreide participatieronde, op basis van de bevindingen in Deel A en B. Na terugkoppeling van de 363 reacties en verwerking in het plan konden inwoners dit voorjaar een zienswijze op het mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig en Vooruit indienen. De 33 ingediende zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota.

Samen met inwoners verder uitwerken

Ieder jaar beslist de gemeenteraad welke projecten we mogen uitvoeren. Er moet natuurlijk geld voor zijn. In het mobiliteitsplan staat in grote lijnen wat we belangrijk vinden. Hoe dat er in uw wijk of straat precies uit gaat zien, weten we nog niet. Als we iets gaan uitvoeren gaan we eerst in gesprek met inwoners.

Voorbeeld:

In een straat is het wegdek slecht en moet het riool vervangen worden. Volgens ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’ willen we straat er zo uit laten zien dat het voor auto’s logisch is dat ze niet harder dan 30 kilometer per uur rijden. Maar we gaan wel aan hulpdiensten en de busmaatschappij vragen of dat voor hen ook kan. Vervolgens vragen we aan de bewoners hoe zij willen dat hun straat eruit komt te zien. Met al die input maken we het plan.

Documenten en links