Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger en roerdomp, hebben het moeilijk in de Oostelijke Vechtplassen. Om hun leefgebied te beschermen, is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtpassen hebben de taak om hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

Om een leefbaar landschap voor de moerasvogel te creëren, wordt gekeken naar de ontwikkeling van waterriet en het terugbrengen van de openheid van het oorspronkelijke laagveenlandschap. Deze maatregelen vinden uitsluitend plaats op gronden van Natuurmonumenten en overheden.

Ter voorbereiding op de ontwerpfase waren er in 2020 bijeenkomsten voor relevante belangenorganisaties om mee te denken over kansrijke gebieden om maatregelen uit te voeren. Omwonenden werden gevraagd te reageren via een enquête. Op basis daarvan zijn kansrijke gebieden aangewezen waar de maatregelen waarschijnlijk het meest effectief zijn.

In maart 2021 ontvingen 1.500 omwonenden een oproep zich te melden wanneer ze op de hoogte gehouden willen worden of wanneer ze actief mee willen denken over maatregelen. De mensen die zich hiervoor hebben aangemeld zijn samen met belangenorganisaties in het gebied in april 2021 uitgenodigd om mee te denken over de maatregelen. Helaas was de opkomst bij die bijeenkomsten niet groot. De opgehaalde input is bij de bestaande ideeën gevoegd. Op basis daarvan werd in juni een eerste ontwerp gepresenteerd. Daarop konden mensen die zich gemeld hadden en belangenorganisaties reageren. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het herstellen van het open landschap door bomen weg te halen, percelen te vernatten, petgaten te graven, waterrietkragen aan te leggen en rietoevers te herstellen. Met de gemaakte opmerkingen zijn de ontwerpen aangepast.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de ontwerpen? Of ziet u kansen voor waterriet op uw eigen perceel of gronden? Stuur dan een e-mail naar: secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Uiteraard krijgt u bericht over wat met uw reactie gedaan wordt.

Vervolg

Begin oktober 2021 neemt de stuurgroep voor de Oostelijke Vechtplassen naar verwachting een besluit over het ontwerp. Daarna gaan de voorbereidingen voor de uitvoering van start.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De maatregelen voor moerasvogels is één van de projecten van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners werken aan ruim 25 projecten die samen de natuur, de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.


De rietzanger is één van de moerasvogels die we in stand willen houden. Foto Rob van Veen.