Gemeente Wijdemeren - Subsidie onderwijs

Basisscholen in Wijdemeren kunnen ieder jaar subsidie aanvragen bij de gemeente voor schoolbegeleiding, het bezoeken van musea en het organiseren van een sportdag.

Subsidie sportdag

De subsidie betreft een bijdrage aan de organisatie van een sportdag.

Subsidie schoolbegeleiding

De subsidie betreft ondersteuning van scholen bij de uitvoering van hun onderwijstaak en bij het ontwikkelen van kwaliteit. Bijvoorbeeld voor lesmiddelen, trainingen, expertiseontwikkeling of kennisdeling.

Regeling museum Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging

De regeling betreft het bezoek van groep 8 aan het Anne Frank Huis, het Verzetsmuseum, het Nationaal Militair Museum of de Hollandsche Schouwburg. De regeling kan jaarlijks aangevraagd worden.

Regeling lokaal cultuurhistorisch museum

De regeling betreft het bezoek aan een plaatseling museum over cultuur of historie, zoals Trompenburgh of Kasteel-museum Sypesteyn. De regeling kan jaarlijks aangevraagd worden.

Subsidie sportdag

In de aanvraag moet duidelijk worden wat de doelen zijn van de sportdag en hoe de subsidie hieraan kan bijdragen. De hoogte van het bedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de school. Per leerling is een bedrag van 3 euro beschikbaar. Als drie of meer scholen samen een sportdag (op een gezamenlijke locatie op één dag) organiseren, dan wordt het 3,50 euro. 

Subsidie schoolbegeleiding

In de aanvraag moet duidelijk worden wat de doelen zijn, hoe de subsidie hieraan kan bijdragen én hoe dit past in het vierjaarlijkse beleidsplan van de school. De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekent op basis van het aantal leerlingen op de school. Per leerling is een bedrag van 7 euro beschikbaar.

Naast het aanvraagformulier vragen wij u ook het vierjaarlijkse beleidsplan (schoolondernemingsplan/meerjarenplan/schoolplan) mee te sturen.

Regeling museum Tweede wereldoorlog en Jodenvervolging

De gemeente vergoedt het entreegeld en het busvervoer van groep 8 (of combinatiegroep 7-8; de school bezoekt het museum dan eens in de twee jaar) naar het Anne Frank Huis, het Verzetsmuseum, het Nationaal Militair Museum of de Hollandsche Schouwburg. Via Wijdemeren Tours kan de school zelf het busvervoer regelen; de rekening komt rechtstreeks bij de gemeente terecht.

Regeling lokale cultuur-historisch museum

De gemeente vergoedt (een deel van) het entreegeld voor een bezoek aan een plaatselijk cultuurhistorisch museum in Wijdemeren met dezelfde jaargroep (of combinatiegroep; de school bezoekt het museum dan eens in de twee jaar). Er is een bedrag van 3 euro per leerling beschikbaar. 

Wilt u meer weten over de regelingen en subsidies? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Van 't Hof via telefoonnummer 14 035 of via l.vanthof@wijdemeren.nl