Gemeente Wijdemeren - Werkzaamheden uitvoeren, vergunning


Gaat u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met een agrarische, landschappelijke of cultuurhistorische waarde? Denk aan het aanleggen van een weg, het graven of dempen van een sloot, of het ophogen met grond. Dan heeft u voor deze werkzaamheden vaak een omgevingsvergunning nodig.

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met zes weken.

De vergunning treedt zes weken na de verzenddatum in werking. U kunt de werkzaamheden na deze zes weken uitvoeren, als er geen bezwaarschrift is ingediend.

U vraagt een vergunning digitaal aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Hier staat welke gegevens u bij de aanvraag moet indienen.

De tarieven voor deze vergunning vindt u in de tarieventabel van de legesverordening.