De gemeente Wijdemeren is voornemens om de Smidsbrug in Kortenhoef veiliger in te richten en de doorstroming te verbeteren. In 2020 heeft het college op basis van drie rapporten over de verkeersveiligheid een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren.

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV blijkt dat de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid rondom de Smidsbrug te verbeteren haalbaar en maakbaar zijn. Over het wel of niet uitvoeren van de onderzochte maatregelen is nog geen besluit genomen. Daarover buigt de gemeenteraad zich naar verwachting in juni 2021. Het haalbaarheidsonderzoek en alle documenten die daaraan ten grondslag liggen vindt u op deze pagina.

Online inventarisatie

De Smidsbrug in Kortenhoef is het belangrijkste verkeersknelpunt van de gemeente Wijdemeren. Zo bleek uit de online inventarisatie naar verkeersknelpunten die de gemeente begin dit jaar onder haar inwoners heeft gehouden. Vooral op spitstijden loopt het verkeer rond de brug vaak vast, met lange wachttijden en onveilige situaties tot gevolg. Mede om die reden is de gemeente Wijdemeren voornemens om de Smidsbrug veiliger in te richten en de doorstroming te verbeteren.

Haalbaarheidsonderzoek

In het voorjaar van 2020 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een verkeersstudie gedaan naar de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling van de Smidsbrug en de directe omgeving. Uit deze studie blijkt dat de verkeersveiligheid en doorstroming om verbetering vragen. Het adviesbureau heeft in haar studie verschillende oplossingen onderzocht. Het college heeft deze laten toetsen door Veilig Verkeer Nederland en Royal HaskoningDHV en besloten om naar één voorkeursvariant een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Voorkeursvariant

Royal HaskoningDHV heeft de haalbaarheid van de voorkeursvariant Smidsbrug getoetst. Als apart onderdeel zijn de Emmaweg en de verbinding voor fietsers en voetgangers meegenomen in het onderzoek. Deze hangen samen met de eventuele ontwikkeling Zuidsingel fase 8.

De voorkeursvariant die op haalbaarheid is onderzocht laat alle bestaande bebouwing intact en bestaat uit een aantal beperkte, maar doeltreffende, maatregelen:

  • Het realiseren van een voorrangsplein op de Smidsbrug, waarbij de Kerklaan en de Leeuwenlaan voorrangsweg blijven en de verkeerslichten worden verwijderd;
  • Het omwisselen van het fietsverkeer en één richting van het autoverkeer op het laatste gedeelte van het huidige fietspad en het Zuidereinde. Het tracé van het huidige fietspad wordt daarbij éénrichtingsverkeer voor auto’s;
  • Het inrichten van de kruising Emmaweg-Kerklaan-Koninginneweg conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig;
  • Het veilig  inrichten van de Emmaweg;
    • Het verplaatsen van 18 bestaande parkeerplaatsen op het middendeel van de Emmaweg naar de naastgelegen woonstraten;
    • Het aanleggen van een trottoir tussen Zuidsingel fase 8 en de woonkern;
  • Bij het aanleggen Zuidsingel fase 8 een verbinding voor alleen fietsers en voetgangers realiseren vanuit Zuidsingel fase 8 naar de bestaande woonwijk.

Proces

Het onderzoek is uitgevoerd om de haalbaarheid, kosten en risico’s van deze variant in kaart te brengen en de variant uit te werken tot een ontwerp met maatvoering. Het maken van een ontwerp is nodig om een goede inschatting te maken van de mogelijke impact van de aanpassingen. Dit biedt inzicht in de voors en tegens met betrekking tot bijvoorbeeld de ondergrond, kabels en leidingen, natuurwaarden, (particulier) grondbezit, de mogelijke kosten en of het past.

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek heeft Royal HaskoningDHV gesprekken gevoerd met een aantal grondeigenaren om een indruk te krijgen over hun bereidheid tot medewerking aan het oplossen van de verkeersproblematiek.

Raadsbesluit over vervolg

De gemeenteraad besluit of de onderzochte verkeersoplossing ook werkelijk wordt gerealiseerd. Als de gemeenteraad hiertoe besluit wordt daarvoor een uitvoeringsproject gestart. Bij de start van een vervolgfase wordt aan inwoners gevraagd input te leveren om het ontwerp te optimaliseren.  

Communicatie

In oktober 2020 is een bewonersbrief gestuurd om direct omwonenden te informeren over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast is op 21 april 2021 een openbare bewonersbijeenkomst georganiseerd door Royal HaskoningDHV. Alle vragen die tijdens de online bijeenkomst zijn gesteld zijn beantwoord. De gestelde vragen en antwoorden vindt u in het document beantwoording vragen informatiebijeenkomst 21 april 2021. Na de informatiebijeenkomst hebben enkele bewoners nog ruim 200 vragen ingezonden. De beantwoording hiervan vindt u in het document beantwoording nagekomen vragen informatiebijeeenkomst 21 april 2021.

Op verzoek van Minder Hinder heeft een construcitief gesprek plaatsgevonden met wethouder Joost Boermans.

Haalbaarheidsonderzoek           

Bijlage 1: Ontwerp

                                                                                                           

Bijlage 2: Quickscan flora en fauna

Bijlage 3: Vooronderzoek milieuhygiënische bodemkwaliteit

Bijlage 4: Bestemmingsplantoets

Bijlage 5: Juridisch advies

Raadsinformatiebrieven

Voorgaande onderzoeken