De Welstandsnota van Wijdemeren vormt het toetsingskader voor de welstandscommissie. Deze onafhankelijke commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders of een bouwplan past binnen de gewenste uitstraling van de gemeente.

Ruimtelijke kwaliteit

In de Welstandsnota staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente. Naast sneltoets criteria bevat de nota ook gebiedsgerichte criteria omdat de verschillende dorpskernen in Wijdemeren sterk variëren qua karakter en bouwstijlen. Als u wilt gaan (ver)bouwen, is het dus verstandig eerst de Welstandsnota te raadplegen zodat u weet welke criteria op uw bouwplan van toepassing zijn.

Werkwijze

Als uw plan het welstandtraject gaat doorlopen gaat dit als volgt:

  1. de behandelend ambtenaar geeft aan de gemeentelijke plantoelichter voor de welstandscommissie door dat uw plan door de welstandcommissie beoordeeld moet worden;
  2. afhankelijk van de aard van uw bouwplan beslist de plantoelichter of uw bouwplan in de grote welstandscommissie of in de kleine welstandscommissie behandeld wordt;
  3. de gemeentelijke plantoelichter stelt de agenda op en nodigt u of uw gemachtigde uit om de welstandsvergadering bij te wonen (indien u dit op het aanvraagformulier heeft aangegeven); 
  4. ongeveer twee weken na de welstandsvergadering worden de definitieve adviezen van de commissie op de website van de gemeente geplaatst.

Het is niet mogelijk om tijdens de vergadering andere ontwerpen of documenten aan de commissie voor te leggen. Enkel documenten welke door de plantoelichter worden voorgelegd kunnen door de commissie worden beoordeeld.

Vergaderingen

De vergaderingen van de kleine welstandcommissie, de grote welstandcommissie en de monumentencommissie zijn op dezelfde dag. Deze commissies vergaderen elke maandag in de oneven weken.

Bijwonen

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De welstandsvergaderingen zijn in het gemeentehuis in Loosdrecht. U kunt zich aanmelden bij de gemeentelijke plantoelichter voor de welstandscommissie. Telefoonnummer: 14 035.

Direct belanghebbende zoals opdrachtgevers en ontwerpers hebben in toelichtende zin spreekrecht. Indien de aanvrager van de bouwvergunning hierom bij het indienen van de aanvraag om een bouwvergunning heeft verzocht.

De welstandscommissie behandelt alleen plannen die van tevoren bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling zijn ingediend.