Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Met een bezwaar kunt u soms een beslissing tegenhouden. U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. Kijk hier hoe het werkt.

Stuur uw bezwaar naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). Dat kan zijn:

 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de burgemeester;
 • de gemeenteraad.

Het adres waar het bezwaar naartoe moet, staat onder aan het besluit.

Voorwaarden

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente Wijdemeren dan geldt het volgende:

 • Het besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn.
 • U bent het niet eens met het besluit, óf;
 • U vindt dat de gemeente ten onrechte géén besluit heeft genomen, óf;
 • U vindt dat de gemeente het besluit te laat heeft genomen.

U dient uw bezwaar in binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Alle officiële bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd. Kijk hiervoor op www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig.

Belanghebbenden

U kunt ook bezwaar indienen als het besluit niet aan u gericht is. U moet dan rechtstreeks belang hebben bij het besluit. Dat is bijvoorbeeld zo als u naast een café woont waarvan de eigenaar een verruiming van de openingstijden heeft aangevraagd. Of als u zicht hebt op een evenement waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.

Bezwaar maken is gratis.

Het indienen van een bezwaar is gratis.

Wat moet er in het bezwaar staan?

In uw bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Of met het niet nemen van het besluit. Dit moet er in elk geval in staan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook een kopie meesturen, of het referentienummer van het besluit doorgeven;
 • de reden voor uw bezwaar;
 • uw handtekening.

Bezwaar moet compleet zijn

Als uw bezwaar niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaar aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaar staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig waarin de persoon voor wie u het bezwaar indient, u daarvoor machtigt.

Bezwaar ingediend - en nu?

Als u bezwaar maakt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarin staan de namen en telefoonnummers van de personen met wie u contact kunt opnemen over uw bezwaarprocedure.

Uw bezwaar toelichten op hoorzitting

 • Meestal krijgt u ook een uitnodiging voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie.
 • De commissie kan ook andere mensen uitnodigen die belang hebben bij het besluit.
 • U kunt op die zitting uw standpunt toelichten, net als de andere belanghebbenden.
 • U kunt een advocaat of een andere vertegenwoordiger uitnodigen, maar dat hoeft niet.
 • Van de hoorzitting wordt een geluidsopname of verslag gemaakt.

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie brengt advies uit.

Klik hier om nadere informatie te lezen over deze commissie https://www.wijdemeren.nl/Bezwaarschriftencommissie.

Dit advies wordt voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders, dat vervolgens een nieuw besluit neemt. In totaal is de termijn waarbinnen over uw bezwaar beslist wordt 12 weken. Deze termijn start na de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt. De termijn mag eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar intrekken

Wilt u uw bezwaar intrekken? Stuurt u dan schriftelijk uw verzoek naar onderdeel waar u uw bezwaar heeft ingediend. Vermeld hierbij tevens het kenmerk dat op uw ontvangstbevestiging staat.